Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Beeldmaat
Artikel 3 – Algemene bepalingen
Artikel 4 – Offerte
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren herroepingsrecht
Artikel 8 – Ontbinding en opzegging
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Honorarium
Artikel 12 – Betaling en facturering
Artikel 13 – Annulering en no show policy
Artikel 14 – Levering
Artikel 15 – Klachten
Artikel 16 – Overdracht
Artikel 17 – Meerwerk
Artikel 18 – Intellectueel eigendom
Artikel 19 – Gebruik en Licentie
Artikel 20 – Geheimhouding
Artikel 21 – Exclusiviteit
Artikel 22 – Toepasselijk recht
Artikel 23 – Survival
Artikel 24 – Wijziging of aanvulling

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Beeldmaat: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Beeldmaat en Wederpartij gericht op het maken en produceren van video’s en foto’s;
4. Consument: een Consument is een Wederpartij die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf;
5. Partijen: Wederpartij en Beeldmaat gezamenlijk;
6. Schriftelijk: per e-mail, per fax, per post, via WhatsApp of via een fysiek document;
7. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn;
8. Concept: een product-/dienstbeschrijving en/of een visualisatie (een schets, script, tekening, model, prototype of ontwerp) waarin inhoud, vorm en/of functionaliteiten dusdanig zijn vastgelegd dat een beeld wordt gegeven van het potentiële eindproduct en/of de dienst en van de positionering hiervan in de markt. 

Artikel 2 – Identiteit van Beeldmaat
Naam bedrijf: Beeldmaat
Straatnaam en nummer: Hatertseweg 27 E
Postcode en vestigingsplaats: 6533 AB Nijmegen
Telefoonnummer: 06 40991231
KvK nummer: 70643199 

Artikel 3 – Algemene bepalingen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Beeldmaat en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Beeldmaat en Wederpartij. 

2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 

4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

6. Beeldmaat kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

7. Beeldmaat is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen. 

8. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten. 

Artikel 4 – Offerte 

1. De door Beeldmaat gemaakte offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Beeldmaat is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door Wederpartij binnen 30 dagen uitdrukkelijk en wederzijds kenbaar wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 

2. Indien de aanvaarding afwijkt van de algemene voorwaarden of/en van het in de offerte opgenomen aanbod is Beeldmaat daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beeldmaat Schriftelijk akkoord gaat met de afwijking(en). 

3. Opdrachten dienen door de Wederpartij Schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Beeldmaat een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zoals het maken van opnames of het starten van een montage, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Beeldmaat eerst nadat deze Schriftelijk door Beeldmaat zijn bevestigd. 

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Beeldmaat gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Beeldmaat niet. 

Artikel 5 – De Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

3. Het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Wederpartij voldoen aan de wettelijke normen behoren, anders dan ten behoeve van drone video opnames, niet tot de Overeenkomst. Wederpartij dient daartoe zelf het nodige te (laten) doen.

4. Er zijn een aantal redenen, waarom het vliegen met een drone (deels) niet door kan gaan ondanks dat het wel in de opdracht is meegenomen. Er mag namelijk volgens de wet niet met een drone gevlogen worden:

a. boven bebouwing;
b. boven mensenmenigten;
c. boven wegen waar auto’s mogen rijden, met uitzondering van 30 km zones binnen de bebouwde kom en 60 km gebieden buiten de bebouwde kom;
d. boven spoorlijnen;
e. binnen een straal van 3 km van civiele- en militaire luchthavens; o hoger dan 50 meter boven de grond of een object vliegen;
f. als het donker is;
g. Ook kan er met regen, harde wind en sneeuw niet worden gevlogen en mag er op sommige locaties niet worden gevlogen. Als de drone-optie in de opdracht zit dan zal Beeldmaat van tevoren kijken of er op die locatie of op één van locaties mag worden gevlogen met een drone. Dit is overigens geen 100% zekerheid, omdat in verband met evenementen ook pas vlak voor de opnames duidelijk kan worden dat er op sommige locaties niet mag worden gevlogen. Mocht het niet mogelijk zijn om met een drone te vliegen (door het weer of locatie) dan zullen de geoffreerde kosten uiteraard niet in rekening worden gebracht.

5. Beeldmaat behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Beeldmaat weigert zal hij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

7. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

8. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beeldmaat onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:

a. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;

b. Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

2. Indien een Wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Wederpartij zorg dragen voor retourneren van het product.

3. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 – Verlenging herroepingsrecht bij niet informeren herroepingsrecht 

1. Indien Beeldmaat Wederpartij die handelt als Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel 6 vastgestelde bedenktijd. 

2. Indien Beeldmaat de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 8 – Ontbinding en opzegging 

1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Beeldmaat het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 

2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Beeldmaat recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen. 

3. Indien deze Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd dan wel eindigt voordat de opdracht is volbracht, is Wederpartij het volledige bedrag voor de opdracht verschuldigd, tenzij de tussentijdse beëindiging voor rekening en risico van Beeldmaat komt. In dat geval is Wederpartij enkel een betaling verschuldigd over het deel van de opdracht dat daadwerkelijk is uitgevoerd. In het geval dat Wederpartij een Consument is worden bij opzegging na de wettelijke bedenktijd de gemaakte onkosten in rekening gebracht. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf: 

1. Beeldmaat is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Beeldmaat voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beeldmaat. 

2. Indien Beeldmaat toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Beeldmaat beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). 

3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 

4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden. 

5. Onder directe schade wordt verstaan:

a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Beeldmaat aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden; 

b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden. 

6. Wederpartij vrijwaart Beeldmaat voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

In geval Wederpartij een Consument is: 

7. De totale aansprakelijkheid van Beeldmaat is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Beeldmaat uit te keren bedrag. 

8. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

9. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Beeldmaat voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beeldmaat. 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid: 

10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Beeldmaat meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Beeldmaat vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 

11. Beeldmaat is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW. 

12. Beeldmaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Beeldmaat is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

Artikel 10 – Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Beeldmaat in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Beeldmaat kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Beeldmaat onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Beeldmaat kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim, defecte apparatuur, (extreme) weersomstandigheden of oorzaken/omstandigheden die te wijten zijn aan een pandemie of epidemie. 

2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Beeldmaat niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Beeldmaat niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Beeldmaat is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Beeldmaat als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 11 – Honorarium 

1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 

2. Beeldmaat behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 

3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Beeldmaat behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Beeldmaat in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beeldmaat niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag. 

5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 12 – Betaling en facturering 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 

2. Beeldmaat stuurt een dag na de overeengekomen video en foto opdracht een factuur ter hoogte 25% van het bedongen bedrag, deze factuur geldt als aanbetaling. De resterende factuur van 75% volgt na levering van het (video)resultaat. 

3. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beeldmaat te melden. 

4. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Beeldmaat gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 14 (veertien) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Beeldmaat gerechtigd de door haar gemaakte gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Beeldmaat op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Beeldmaat direct opeisbaar. 

6. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 13 – Annulering en no show policy 

1. Het is mogelijk om in overleg met Beeldmaat het moment van uitvoering van de Overeenkomst te verplaatsen, tot 72 uur van tevoren. Beeldmaat is niet verplicht om hieraan mee te werken. 

2. In het geval dat de Wederpartij de Overeenkomst afzegt minder dan 72 uur van tevoren, wordt 75% van het bedongen bedrag in rekening gebracht. In het geval dat Wederpartij een Consument is worden bij opzegging na de wettelijke bedenktijd de gemaakte onkosten in rekening gebracht. 

3. In het geval dat de Wederpartij de Overeenkomst afzegt minder dan 48 uur van tevoren, wordt het voor de Overeenkomst bedongen bedrag volledig in rekening gebracht. In het geval dat Wederpartij een Consument is worden bij opzegging na de wettelijke bedenktijd de gemaakte onkosten in rekening gebracht. 

4. Voor Beeldmaat opnames geldt een no show policy: Indien Wederpartij niet conform afspraak aanwezig is op de door hem/haar gekozen (studio)locatie en/of tijdstip, dan wordt het volledig bedongen bedrag in rekening gebracht. 

Artikel 14 – Levering 

1. Als resultaat levert Beeldmaat middels een niet-fysieke drager een video bestand op. Wederpartij is gerechtigd om indien gewenst één correctieronde toe te laten passen tenzij anders overeengekomen. Correctierondes bestaan uit het binnen één week digitaal en gebundeld aanleveren van feedback op de eerste videoversie. In de week volgend op de week van feedback aanleveren dient Beeldmaat een tweede video versie bestand middels een niet-fysieke drager aan te leveren. 

2. Extra correctie op deze videoversie, dan tegen het geldende uurtarief, dienen wederom binnen één week verwerkt en opgeleverd te zijn. Na akkoord van Wederpartij kan Beeldmaat, indien gewenst en tegen betaling, het videobestand middels een fysieke drager naar Wederpartij sturen. 

3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 15 – Klachten 

1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) weken nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Beeldmaat terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur. 

2. De Wederpartij dient Beeldmaat in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Beeldmaat is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren. 

Artikel 16 – Overdracht 

1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is. 

Artikel 17 – Meerwerk 

1. Indien Beeldmaat op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Beeldmaat. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten. 

2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 

3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Beeldmaat Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

Artikel 18 – Intellectueel eigendom 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Beeldmaat verleende diensten rusten bij Beeldmaat. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten, tenzij anders uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen. 

2. De door Beeldmaat verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Beeldmaat is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Beeldmaat. 

3. Beeldmaat behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt. 

4. Beeldmaat heeft het recht om het Concept, met daarin mogelijk voorkomend de naam en het logo van Wederpartij, te gebruiken als referentie of promotie. 

5. Wederpartij vrijwaart Beeldmaat voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten. 

6. Indien Beeldmaat auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret, dan geeft Wederpartij Beeldmaat toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij. 

7. De in het kader van de opdracht door Beeldmaat tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Beeldmaat, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan Derden ter hand zijn gesteld. De Wederpartij of Derden dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op eerste verzoek en steeds uiterlijk aan het einde van de Overeenkomst te retourneren. 

8. De in het kader van een offerte door Beeldmaat tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Beeldmaat, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan Derden ter hand zijn gesteld. Indien Wederpartij besluit niet in te gaan op de uitgebrachte offerte dan is hij niet gerechtigd dit materiaal op enige wijze te gebruiken of aan anderen te verstekken. 

9. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10.000,- (tien duizend) euro, onverminderd het recht van Beeldmaat op schadevergoeding. 

Artikel 19 – Gebruik en Licentie 

1. Indien Wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Beeldmaat verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. 

2. Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Beeldmaat veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten aan te brengen. 

3. Indien Beeldmaat, na Schriftelijke toestemming en tegen een afgesproken vergoeding, Wederpartij het recht geeft om (delen van) de opgeleverde producten naar eigen inzicht te gebruiken, dan beperkt dit gebruik zich altijd alleen tot door Wederpartij zelf te maken producten. Gebruik van (delen van) door Beeldmaat geleverde producten door Derden blijft hiervan altijd uitgesloten. Deze toestemming moet altijd Schriftelijk door Beeldmaat worden verleend. 

4. Indien Beeldmaat, na Schriftelijke toestemming, Wederpartij het recht geeft om, kosteloos, (delen van) de opgeleverde producten naar eigen inzicht te gebruiken, dan beperkt dit gebruik zich altijd alleen tot door Wederpartij zelf te maken producten. Gebruik van (delen van) door Beeldmaat geleverde producten door Derden blijft hiervan altijd uitgesloten. Deze toestemming moet altijd Schriftelijk door Beeldmaat worden verleend. 

Artikel 20 – Geheimhouding 

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Beeldmaat heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Beeldmaat is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien de Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Beeldmaat een direct opeisbare boete ter hoogte van 10.000,- (tien duizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Beeldmaat, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 21 – Exclusiviteit 

1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Beeldmaat het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren. 

2. Mocht Wederpartij de opdracht tegelijkertijd aan meerdere opdrachtnemers willen verstrekken dient zij Schriftelijk toestemming te verkrijgen van Beeldmaat. 

Artikel 22 – Toepasselijk recht 

1. Op overeenkomsten tussen Beeldmaat en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Beeldmaat zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Beeldmaat gevestigd is. 

Artikel 23 – Survival 

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 18 (Intellectueel eigendom), artikel 20 (Geheimhouding), artikel 22 (Toepasselijk recht), artikel 9 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

Artikel 24 – Wijziging of aanvulling 

1. Beeldmaat is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Beeldmaat Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen. 

2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten. 

3. Indien de wijziging Beeldmaat de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Wederpartij die als Consument handelt het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.